Spring 2012 - Div. I

Items - Sons of Pitches


Team Players

PlayerNamealiasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Ashwin Kothari Ashwin37115.63215153.76
Balaji139123.010000
Chandu K Chandu950132375.77
Raki872.730000
Rohit562240000
Sridhar37102.780000
Srikanth Annam Srikanth48160209104.73
Srinivas423.530000
Sudhakar62000000
Vamshi Valpe Vamshi301007
Vasu31500000
Veera46148.390000
Vinay3750000