Spring 2012 - Div. K

The Tale Enders


Team Players

PlayerNamealiasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Ajendra35437.50000
Arpit600000
Arun37132.140000
Ashish93000000
Kapil26136.840000
Kapil Patel76844.440000
Manan200000
Mujju000000
Prasanth147000000
Prashanth000000
Prateek285600000
Rahul105000000
Rahul Sh.200000
RahulSH.500000
Swapnil000000
Vik722400000
Yashpal153437.140000