Spring 2012 - Div. K

Fight Club


Team Players

PlayerNamealiasRunsStrike RateOversWicketsBowl AvgEco Rate
Abhishek Sharma Abhishek22314.291199
Akash1500000
Anurag Mishra Anurag19211.11245234.88
Himanshu62476.920000
Kintan600000
Moinak546750000
Sandeep Singh Parmar Sandeep88400239124.85
Shravan111000000
Sudy91800000
Sumant332750000
Vipul200000
Vishrut6400000